پيوندهای مفيد


سايتهاي Dictionary
نام وب سایت آدرس وب سایت
ديكشنري پارست
Farsidic
دیکشنری آريانپور
ديكشنري كمبريج
ديكشنري آنلاين
دیکشنری مذهبي
دیکشنری وبستر
دیکشنری بارتلي
دیکشنری نارسيس
دیکشنری وان لوك
دیکشنری آريا
Persian Online Dictionary
Aussieslang

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.