پيوندهای مفيدنمونه هاي امتحاني آزمون TOEFL و IELTS
نام وب سایت
آدرس وب سایت
IELTS Weblog
IELTS Testing Techniques
Test.com
EL. Easton Quizzes
Free GMAT Sample Test
Sample Test
Kaplan Test

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.