پيوندهای مفيد


آدرس مراکز تحقیقات :
 
مرکز تحقیقات
آدرس سایت
انستیتو پاستور ایران
مرکز تحقيقات غده شناسی
http://www.horcbmt.org
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
مركزتحقیقات سرطان شناسی
مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا
مرکز تحقیقات غدد درون ریز
مرکز قلب شهید رجایی
دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی،  موسسه سرطان
شبکه پزشکی مولکولی ایران
مرکز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشکي
مرکز توسعه وهماهنگی تحقیقات فناوری

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.