پيوندهای مفيد


سایتهای آموزشی زبان انگلیسی
نام وب سایت آدرس وب سایت
آموزش زبان به مهاجرین
آموزش دستخط انگليسي
Personal Educational Press
ESL - English
ESL - LAB
Englishclub
Englishtown
Everyday English in Conversation
Games to Learn English
English Through Stories
Perfect TOEFL

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.