ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان پایان نامه
مقطع
استاد راهنما
استاد مشاور
مرحله
1
 مهین بهمنی
بررسی پلی مرفیسم تک نوکلئوتیدی C-1562T ژن ماتریکس متالوپروتئیناز ۹ و ارتباط آن با سرطان ریه در استان فار
کارشناسی ارشد
سمانه حاج حسینی
مهدی محسن زاده 
محمد جعفری
در حال انجام
2
حکیمه اکبری
  بررسی ارتباط بین سطح کلاسترین سیمن انسانی با کمبود پروتامین و فراگمانتاسیون DNA اسپرم
کارشناسی ارشد
دکترحیدری
دکترصالحی
دکترآذرگشب
دکتر غفاری
در حال انجام
3
محمد سبحانی
تشخیص همزمان عوامل بیماریزای دستگاه ادراری تناسلی
کارشناسی ارشد
دکتر شاهرخی
دکتر کارگر
درحال انجام
4
سیدصالح حسینی
 ارزیابی مکانیسم مولکولی مقاومت باکتری های E.coli در برابر کلینول ها
کارشناسی ارشد
دکتر کارگر
دکتر دوستی
درحال انجام
5
سارا خوشکام
 تاثیر tamoxefin در بیان فاکتورهای محافظت کننده ی نورونی در آستروسیت ها
 کارشناسی ارشد
 
 
 
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.