اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


راه اندازی وب سايت مركز تحقيقات گراش1392-3-31

وب سایت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی گراش به اهتمام کارشناسان مرکز تحقیقات گراش و معاونت پژوهشی و فناوری شیراز در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1392برپا گشت.

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.