اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


خبر موفقیت اعضاء مرکز: "پذیرش مقاله"1392-5-28

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش مقالات علمی محمد جعفری و هاجر حق شناس در کشورهای ایتالیا و ترکیه پذیرفته شد.

محمد جعفری که هم اکنون سمت معاونت پژوهشی دانشکده گراش را بر عهده دارد مقاله خود را با موضوع بررسی میزان شیوع عفونت با ویروس هپاتیت جی در بیماران آلوده به ایدز در جنوب کشور نوشته است که در پانزدهمین همایش بین المللی ایمونولوژی پذیرفته شد. این همایش در شهریور ماه ۹۲ در شهرمیلان ایتالیا برگزارمیگردد که محمدجعفری برای ارائه مقاله خود در این همایش حضور خواهد یافت. 

هاجر حق شناس عضو هیات علمی دانشکده گراش نیزمقاله خود را باموضوع تاثیر بدن حین و بعد از درمان رادیوکوئنسی آریتمی(نامنظمی) قلبی بر شدت کمر درد و وضعیت همودنامیکی(فشار خون و نبض) بیماران نوشته است که در هفتمین همایش خاورمیانه ای قلب و عروق پذیرفته شد. این همایش در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.