رئیس مرکز
 آقای علی یار پیروزی
سرپرست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده پزشکی شهرستان گراش
کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
 


 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.