اعضای هیئت علمی
 
 
دکتر میرزا خلیل بهمنی
مرتبه علمی:
نشانی الکترونیکی:  mkbahmani@sums.ac.ir 
 
 
 
مهدی محسن زاده
مرتبه علمی: مربی
نشانی الکترونیکی: Mohsenzade@sums.ac.ir
 
 
محمد جعفری
مرتبه علمی: مربی
نشانی الکترونیکی: Jafarimo@sums.ac.ir
 
 
 
مرتبه علمی: دانشیار
نشانی الکترونیکی: Jhasanzad@sums.ac.ir 
 
 
 
دکترجمال سروری
مرتبه علمی: استادیار
نشانی الکترونیکی: sarvarij@sums.ac.ir
 
 
دکتر محمد کارگر
مرتبه علمی: دانشیار
نشانی الکترونیکی: microkargar@gmail.com 
 
 
 
 
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.