آزمايشگاه ها


 1. بخش كشت سلول
 2. بخش تحقيقات فيزيولوژي و بافت شناسي
 3. بخش تحقيقات مولکولی


 بخش کشت سلول

در این بخش، تحقیقات بر روی سلول های بنیادی خون بند ناف، سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی پالپ دندان، سلول های عصبی و ... انجام می شود که شامل امکانات زیر می باشد:

 1. انکوباتور معمولی
 2. انکوباتور co2
 3. هود کلاس دو
 4. سانترفیوژ معمولی
 5. فریزر منفی 70 درجه
 6. یخچال
 7. تانک ازت
 8. میکروسکوپ اینورت  
 9. دستگاه فیلتراسیون محیط کشت


       بخش تحقيقات فيزيولوژی و بافت شناسی:

در این بخش بر روی تاثیر گیاهان دارويی بر روی درمان انواع بیماری های تحقیق می شود و دارای امکانات زیر است:

 1. مرکز نگهداری حیوانات
 2. PH متر
 3. میکروسکوپ فلورسنت
 4. بن ماری
 5. Stirrer  
 6. میکروتوم
 7. ست های تشریح

بخ
ش تحقيقات مولکولی:

در این بخش بر روی انواع بیماری ژنتیکی، مسیرهای سیگنال دهی و ویروس ها فعالیت های تحقیقاتی انجام می شود که دارای تجهیزات زیر می باشد:
 1. الایزا ریدر
 2. الایزا واشر
 3. power supply و تانک الکتروفورز
 4. gel documentation system
 5. سانترفیوژ یخچال دار
 6. Dri Block heater
 7. فریزر منفی 20
 8. هود کلاسΙΙ برای استخراج
 9. هود کلاس Ι برای انجام PCR  
 10. ترموسايكلر
 11. REAL-TIME PCR
 12. سمپلر ها 
 13. يخچال معمولي 2 عدد
 14. اتو كلاو
 15. اسپكتوفتومتر
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.