تجهیزات

دستگاه های موجود در مرکز به شرح زیر است:

 power supply و تانک الکتروفورز
 gel documentation system
دستگاه فیلتراسیون محیط کشت
REAL-TIME PCR
 Dri Block heater
هود کلاس Ι برای انجام PCR  
انکوباتور
co2
هود کلاس دو
انکوباتور معمولی
سانترفیوژ معمولی
فریزر منفی 70 درجه
یخچال
تانک ازت
میکروسکوپ اینورت  
 microfuge
 حيوانخانه
 PH متر
 میکروسکوپ فلورسنت
 بن ماری
 Stirrer 
 میکروتوم
 ست های تشریح  
 الایزا ریدر
 الایزا واشر
 سانترفیوژ یخچال دار
 فریزر منفی 20
 هود کلاسΙΙ برای استخراج
 ترموسايكلر
 سمپلر ها 
 يخچال معمولي 2 عدد
 اتو كلاو
اسپكتوفتومتر
 

 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.