اطلاعات تماس


مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش

استان فارس - شهرستان گراش - بلوار امام حسین(ع) -  بلوار دانشجو

دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش

کدپستی: 58666-74417

تلفن:
کد استان فارس 071
32
-52446631
9-52448101
داخلی : 323 و 315

دورنگار: 52446633
- 071
آدرس پست الکترونیکی:CMGRC@sums.ac.ir
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.