برنامه استراتژيک

اهداف مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش به اين شرح است:


1- انجام پژوهش های علمی (بنيادی-كاربردی) به منظور تشخیص بيماری ها و کاربرد روش هاي درمانی مناسب.
2- تربيت نيروی انسانی با تجربه و موثر در زمینه ی علوم سلولی ومولکولی.
3- توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در مقاطع مختلف.
4- ايجاد بانک اطلاعاتی (جمع آوری، تنظيم، طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک) مرتبط با طرح های تحقيقاتی مرکز و ساير مراکز تحقيقات سلولی و مولکولی.
5- كوشش در جلب همكاري و ارتباط با ساير مراكز آموزشی و تحقيقاتی داخل كشور كه در زمينه های آموزشی و تحقيقاتی سلولی و مولکولی فعاليت می كنند.
6- ارتقاء سطح دانش و توان اعضاء هیئت علمی، محققین، دانشجویان در زمینهُ علوم پایه.

7- کمک به گروههای علمی فاقد مراکز تحقیقاتی.
8- فعالیت در زمینه سلول های بنیادی (Stem Cell).
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.