اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی اعضای مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش به شرح زیر می باشد:

1. جناب آقای مهدی محسن زاده (ریاست دانشکده پیراپزشکی)
Cell Signaling:
الف: تعیین مسیرهای سیگنال دهی سلول های عصبی در اثر تیمار با مواد دارویی.
ب: نقش مسیرهای سیگنال دهی در بیان فاکتورهای رشد توسط نورون ها و گلیا.
ج: بررسی تاثیرگذاری مسیرهای سیگنال دهی در ایجاد سرطان ریه.
د: بررسی نقش مسیرهای سیگنال دهی در بیان فاکتورهای محافظت کننده نورونی.
سلول های بنیادی:(Stem Cells)
الف: تبدیل سلول های بنیادی مغز استخوان به سلول های عصبی و تزریق آن به نواحی آسیب دیده مغزی در رت ها.
ب: بررسی ژن های بیان شده در سلول های بنیادی مغز استخوان در مقایسه با سلول های بنیادی خون بند ناف.
ج: بررسی ویژگی (Plasticity) انعطاف پذیری سلول های بنیادی پالپ دندان.
د: بررسی نقش سلول های بنیادی در بهبود نواحی آسیب دیده قلبی در رت ها.

2. جناب آقای محمد جعفری (معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی)
الف: بررسی میزان شیوع بیماریهای شایع ویروسی در منطقه.
ب: بررسی میزان شیوع عفونت باHCV,HIVTT,HBV و GBV در بیماران همودیالیزی.
ج: بررسی میزان شیوع عفونت باHCV,HIVTT,HBV و GBV در بیماران هموفیلی.
د: بررسی میزان شیوع عفونت باHCV,HIVTT,HBV و GBV در بیماران تالاسمی.

3. جناب آقای علی یار پیروزی (سرپرست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)
اختلالات ژنتیکی:
الف: بررسی جهش های ژنتیکی در افراد ناشنوا.
ب: بررسی پلی مورفیسم های تاثیر گذار در ایجاد سرطان ریه.
ج: ارتباط بین متالوپروتئینازها و سرطان سینه.
د: تعیین جهش های شایع در افراد مبتلا به تالاسمی.
ه: بررسی عوامل ژنتیکی در ایجاد بیماری های عصبی مانند

4. جناب آقای عباس سلمانی (معاونت دانشجویی دانشکده پیراپزشکی)
الف: فارماکوگنوزی (تاثیر گیاهان دارویی منطقه بر روند بهبود بیمارهایی که منشاء فیزیولوژیک دارند)
ب: تاثیر عصاره آبی، الکلی و اسانس گیاه بر حافظه رتها در کوتاه مدت.
ج: تاثیر عصاره آبی ، الکلی و اسانس گیاه بر حافظه رتها در دراز مدت.
د: تاثیر گیاهان دارویی منطقه بر روند بهبود زخم های دیابتی.
ه: تاثیر گیاهان بومی منطقه در روند بهبود زخمهای سوختگی.


5. جناب آقای امیر منصوری (معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی)
مواد مخدر
الف: بررسی ميزان شيوع و بروز اعتياد بر اساس گروه های هدف.
ب: بررسی موانع و ميزان اثربخشی مداخلات درمانی ارايه شده جهت ترک مواد مخدر.
ج: بررسی آگاهی و نگرش نسبت به مواد اعتيادآور سنتی و صنعتی در گروه های هدف.
د: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مواد اعتيادآور سنتی و صنعتی درگروههای هدف.
ه: بررسی ميزان اثربخشی برنامه‌های پيشگيری کننده از مصرف مواد مخدر در گروه های هدف.
و: بررسی تاثیر مواد مخدر بر سلامت روانی و جسمی.
سلامت روان
الف: بررسی آگاهی و نگرش نسبت به بیماریهای روانی در گروه های هدف.
ب: بررسی تاثیر بیماریهای روانی بر ابعاد مختلف.
ج: شناسایی و استاندارد سازی ابزارهای معتبر سنجش سلامت روانی.
د: بررسی آگاهی و نگرش بیماران و خانواده بیماران در مورد مداخلات درمانی.
ه: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران و خانواده بیماران در مورد مداخلات درمانی.
زنان
الف: بررسی آگاهی و نگرش زنان در مورد مشاوره قبل و بعد از ازدواج.
ب: بررسی تاثیر آموزش آگاهی و نگرش زنان در مورد مشاوره قبل و بعد از ازدواج.
ج: بررسی آگاهی و نگرش زنان در مورد بیماریهای دوران بارداری.
د: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش زنان در مورد بیماریهای دوران بارداری.
ه: بررسی آگاهی و نگرش زنان در مورد پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان سینه.
و: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش زنان در مورد پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان سینه.
ز: بررسی آگاهی و نگرش زنان در مورد پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم.
ح: بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش زنان در مورد پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم.


6. سرکار خانم هاجر حق شناس وسرکار خانم حکیمه اکبری (اعضای هیات علمی)
عفونت اداری:
بررسی شیوع عفونت ادراری در دختران.
بررسی عوامل مستعد کننده عفونت ادراری در دختران
احیاء قلبی ریوی
سنجش نحوه انجام صحیح احیاء قلبی ریوی در پرسنل بیمارستان گراش.
بررسی میزان آگاهی؛ نگرش و عملکرد در پرسنل بیمارستان راجع به احیاء قلبی ریوی.
ناباروری
بررسی علل و عوامل مربوط به ناباروری در مردان.
تعیین پروتئینهای دخیل در باروری در مردان.
زخم بستر
تاثیر عصاره گیاه آلئو ورا در بهبود زخم (زخم بستر- زخم دیابتی).
درد
تاثیر تغییر وضعیت بدن بعد از آنژیوگرافی (آنژیوپلاستی) عروق کرونر بر پیامد بیماران (شدت کمر درد و میزان خونریزی و هماتوم).


7. دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
الف: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد مهارت های زندگی
ب:  بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ارتقای بهداشت روانی دانشجویان
ج: بررسی سلامت روانی دانشجویان بصورت ادواری در طول دوره تحصیلی
د: بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد مشاوره های ارائه شده در محیط دانشگاه
ه:  بررسی تاثیر مشاوره بر کیفیت زندگی دانشجویان
ز:بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان از رفتارهای پر خطر
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.