ژنهای ثبت شده در NCBI :

 1. HIV-1 isolate IRseq-9 envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 2. HIV-1 isolate IRseq-7 envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 3. HIV-1 isolate IRseq-10 envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 4. HIV-1 isolate IRseq-8 envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 5. HIV-1 isolate 09_IR_Pat44Yr3 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 6. HIV-1 isolate 09_IR_Pat6Yr3 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 7. GB virus C isolate 09_AP_IR_Pat295 5' UTR
 8. GB virus C isolate 09_AP_IR_Pat13 5' UTR
 9. GB virus C isolate 09_AP_IR_Pat395 5' UTR
 10. GB virus C isolate 09_AP_IR_Pat393 5' UTR
 11. GB virus C isolate 09_AP_IR_Pat595 5' UTR
 12. HIV-1 isolate IRseq-14 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 13. HIV-1 isolate IRseq-12 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 14. HIV-1 isolate IRseq-13 from Iran nonfunctional envelope glycoprotein (env) gene, partial sequence
 15. HIV-1 isolate IRseq-11 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 16. HIV-1 isolate IRseq-3 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 17. HIV-1 isolate A1 from Iran nonfunctional envelope glycoprotein (env) gene, partial sequence
 18. HIV-1 isolate IRseq-2 from Iran envelope glycoprotein (env) gene, partial cds
 19. HIV-1 isolate IRseq-6 from Iran nonfunctional envelope glycoprotein (env) gene, partial sequence
 20. HIV-1 isolate IRseq-5 from Iran nonfunctional envelope glycoprotein (env) gene, partial sequence
 21. HIV-1 isolate IRseq-4 from Iran nonfunctional envelope glycoprotein (env) gene, partial sequence
 
 
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی شهرستان گراش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن : 07152448105
دورنگار : 07152446633
داخلی  323 و 315
CMGRC@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش هاآئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش
آماده پذیرای دانشجویان دکترا و ارشد جهت گذراندن پایان نامه هایشان می باشد.